Läste i BLT att länsstyrelsen avråder att Karlshamns kommun att ha Mörrumsån som reservvattentäkt. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att en reservvattentäkt är ett allvarlighet hot mot Mörrumsåns mycket höga naturvärden.
Nu kan jag inte låta bli att påminna om det nämndinitiativ vi Moderater lämna in i mars 2018. Här nedan kommer ett utdrag ur texten:
 
”Den 31 augusti 2018 samlades 35 personer i Rådhussalen för att tillsammans diskutera vattenförsörjningen i framtiden. Dagen började med en presentation om vatten och vattenförsörjning från fem inbjuda föreläsare. Efter deras föredragning delades vi in i fyra grupper.
I grupparbetet framkom bland annat att vi bör samverka med andra kommuner, med näringslivet, hushållen och andra myndigheter. Samverka bör ske både vad det gäller operativa frågor och strategiska frågor.
I den rapport som WSP sammanfattade står att risken för vattenbrist ökar i framtiden och att vattenresurserna i Blekinge kommer att bli begränsade. I skenet av detta måste vi söka samverkan med andra aktörer.
Vidare bör vi upprätta en dialog med näringslivet kring fördelning av vatten vid vattenbrist. Vi måste samverka med industrin för att identifiera vilka möjligheter vi har att hushålla med vattnet.
Vi måste även skapa forum för dialog med hushållen för att höja motivationen för hushållning med vatten.
När det gäller den tekniska sidan måste vi grundligt utreda och planera för att använda Östersjön som en vattentäkt i framtiden. Vi måste söka annan aktör eller annan kommun att dela ett avsaltningsverk med. Vi måste även ställa oss frågan om det är möjligt att bygga ett gemensamt ledningsnät med närliggande och intresserade kommuner.”
 
Vi avslutade vårt nämndinitiativ med fyra förslag.
• att förvaltningen i samarbete med andra aktörer undersöker, och om möjligt, söker medel för utredning om alternativ vattenförsörjning, typ avsaltningsanläggning och/eller gemensam vattenledning med närliggande kommuner.
• att vårt kommande vattenverk tar höjd för betydlig fler brukare.
• att eftersom det med stor sannolikhet kommer bli brist på vatten i framtiden anser vi att en katastrofplan måste tas fram, det vill säga vilka enheter kommer att bli bortkopplade först.
• att förvaltningen återkommer i maj månad 2018 med svar och synpunkter på vårt nämndinitiativ. "
 
Ovanstående text är ett utdrag från det nämndinitiativ som vi Moderater lämna in till tekniska nämnden i mars 2018. Sen dess har mycket vatten runnit under Mieåns broar.
Den första januari 2019 tags alla VA frågor bort från Tekniska nämnden och all VA verksamhet sattes på bolag. Nu är det KEAB som har ansvaret
 
Det är två saker som gläder mig. Det ena är att KEAB har startat en utredning om avsaltning av havsvatten. Det andra är att länsstyrelsen är intresserad och väntar på vad utredningen kommer fram till.
Själv är jag fortfarande övertygad om att vi i framtiden kommer ta vårt dricksvatten från havet. Jag är även rätt säkert på att vi måste samarbeta med närliggande kommuner för att få det att gå ihop.
Vårt förslag att västra Blekinge går ihop och bygger ett stort vattenverk i Pukavik är fortfarande aktuellt.